Privacyverklaring

Red Road Coaching, gevestigd aan Rembrandtlaan 56, 2661 SJ Bergschenhoek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://redroadcoaching.nl
Rembrandlaan 56
2661 SJ Bergschenhoek
06-11227654

Pieter Nederveen is de Functionaris Gegevensbescherming van Red Road Coaching. Hij is te bereiken via info@redroadcoaching.nl

 

Vastleggen en verwerking persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van Red Road Coaching , dan worden uw bedrijfs- en of persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook bedrijfs- en of persoonsgegevens verstaan. Bekijk hieronder wat voor u van toepassing is:

U bent een bezoeker van de website www.redroadcoaching.nl  
Als u onze website bezoekt, dan verstrekt u gegevens aan Red Road Coaching zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van Red Road Coaching. Maar ook gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan Red Road Coaching worden doorgegeven ook locatiegegevens, afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres, gebruikt. Als u een mail verstuurd via de website dan zal deze mail worden bewaard voor minimaal 7 jaar. 

U bent cliënt bij Red Road Coaching
Red road coaching gebruikt de door u verstrekte gegevens (o.a. intakeformulier, geboortedatum, n.a.w., telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, naam organisatie) om uitvoering te geven aan het met u afgesloten coachingstraject. Uw gegevens worden minimaal zeven jaar bewaard. 

U bent leverancier van Red Road Coaching
Red Road Coaching gebruikt de door u verstrekte gegevens (o.a. bedrijfsnaam, vestigingsgegevens, KvK-nummer, btw-nummer, tel.nr., contactpersoon, e-mailadres, bankrekeningnummer, administratieve gegevens, orders, afnames, overeenkomst) om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst(en). Uw gegevens worden na afloop van de verleende dienst of na levering van het afgenomen product tot minimaal zeven jaar bewaard.

U ontvangt een nieuwsbrief van Red Road Coaching
Red Road Coaching gebruikt met uw toestemming uw e-mailadres, om een nieuwsbrief te kunnen toezenden. U kunt zich uitschrijven d.m.v. het sturen van een email met daarin de vermelding dat u zich wilt afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven. Deze mail kunt u versturen aan info@redroadcoaching.nl.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders worden dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@redroadcoaching.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

 

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Red Road Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het afhandelen van betalingen.
– Om contact op te nemen indien dit nodig is voor het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening.
– U te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
– Om goederen en diensten af te leveren.
– Red Road Coaching analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Red Road Coaching neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Red Road Coaching) tussen zit. Red Road Coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Worpress
Microsoft Office 365
Moneybird

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Red Road Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de genoemde categorieën:

Facturen – volgens de wettelijke termijnen
Dossiers – zolang de behandeling duurt plus 5 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Red Road Coaching verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Red Road Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook wordt hiermee de website geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Red Road Coaching. Tevens heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die in ons bezit zijn in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@redroadcoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Red Road Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging persoonsgegevens

Red Road Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@redroadcoaching.nl.